UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN

Dobro došli na internet prezentaciju

organizacije osoba sa invaliditetom iz Cazina

REHABILITACIJA + EDUKACIJA + REKREACIJA = INTEGRACIJA

STRATEŠKI FOKUSI 2018 - 2023: INSTITUCIONALNO JAČANJE, SERVISI PODRŠKE, ZAPOŠLJAVANJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA SA INVALIDITETOM

Home News MENY POČETNA NOVOSTI UDRUŽENJE ČLANSTVO STRATEGIJA MEDICINA FOTO
28.12.2018.

USPIJEŠNO ZAVRŠENA 2018 GODINA

NEKA NAM 2019 BUDE BAR ISTA KAO 2018 AKO NEMOŽE BOLJE JER SMO PROTEKLOM GODINOM VRLO ZADOVOLJNI

DALJE U TEKSTU ĆE MO VAM PREZENTIRATI NAŠU USPIJEŠNOST TOKOM 2018 GODINE KROZ PRENOS TEKSTA IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU NAŠE ORGANIZACIJE U 2018 GODINI

Udruženje Distrofičara Cazin, jedinstvena organizacija osoba sa invaliditetom koja okuplja osobe sa tjelesnim invaliditetom bez obzira na uzrok i vrstu nastanka tjelesnog invaliditeta, djeluje u Cazinu, u koju je okupljeno 30 redovnih članova sa invaliditetom (15 distrofičara, i 15 ostalih oblika tjelesnog invaliditeta nastalih iz svih uzroka) i 20 osoba koje nemaju invaliditeta ali su u indirektnoj vezi sa oblasti invalidnosti i pomažu naše članove i naš organizacijski rad. Udruženjem upravlja Skupština naj viši upravni organ kojeg čine svi punoljetni članovi sposobni da rasuđuju i odlučuju, i tročlano predsjedništvo u svojstvu Upravnog Odbora, kojim rukovodi predsjednik koji je funkcionalno i predsjednik udruženja .

Naše programske aktivnosti nastaju na osnovu prioritetnih potreba našeg članstva, naše zajednice na spram oblasti invalidnosti, u skladu sa Statutom udruženja i programskom Strategijom koju je donijela Skupština, a iste se okviruju u programe i projekte za koje se stara projektni akcioni tim, na čijem čelu je predsjednik udruženja kao program koordinator, i projekt menadžer . Naše aktivnosti implementiramo kroz 4 fokusa: edukacija, rehabilitacija, integracija i rekreacija, i 4 programa : obrazovanje i profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje, zdravstvena zaštita i lječenje, i servisi podrške za osobe sa invaliditetom, na osnovu istih nastali su naši stalni projekti, koji su implementirani i u 2018.godini, oni su: „Zapošljavanje osoba sa teškim invaliditetom“, „Profesionalna rehabilitacija i obrazovanje osoba sa invaliditetom“, „Lječenje i banjska rehabilitacija distrofičara i drugih neuromišićnih oboljenja“, „Kulturno umjetničko buđenje osoba sa invaliditetom“, „Servis personalne asistencije za osobe sa tjelesnim invaliditetom u Cazinu“ ...

Naš rad u 2018 godini prepoznali su i finansisjki podržali: Gradska Uprava Cazin, Kantonalno Udruženje Distrofičara USK-a,Bihać, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH Sarajevo, Federalno ministarstvo zdravstva FBiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike FBiH, Federalno ministarstvo kulture i sporta FBiH, Raifeisen banka BiH Sarajevo, naglašavamo da smo u 2018 godini rastom našeg organizacijskog rejtinga ostvarili značajnu finansijsku pomoć i od naših građana kao donacije fizičkih lica, kao i to da su nam mnogi projekti odbijeni od finansiranja iz drugih ino fondova, ambasada u BiH, i raznih donatora, koji su nam svi ko jedan dali isti odgovor razlog odbijanja, uvidom u bilans stanja i uspijeha uviđeno je da ste veoma uspiješna organizacija ali vaša zajednica kroz lokalne budžete nema interesovanja za vas i vaš rad, podržavaju se samo organizacije koje su od interesa za zajednicu koji se prikazuje finansijskim udijelom u finansiranju aktivnosti organizacije približno jednoj trećini od ukupnog prihoda po svakoj aktivnosti, I ako u veoma otežanim uslovima rada, ometenim uslovima namicanja finansijskih sredstava, u vremenu kriza i ekonomskih i političkih promjena u našoj sredini i zajednici, postignuti su veoma visoki rezultati koje prikazujemo dalje kroz izvještaj vremenski locirano na 2018 godinu, prikazano u pasivi, prihodima, rashodima i rekapitulaciji kako sljedi:

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUŽENJA DISTROFIČARA CAZIN ZA 2018 GODINU:

PASIVA: Sredstva prenesena namjenski iz 2017.g. za projekte koji se nastavljau u 2018.g......37.176,56 KM

PRIHODI / RASPORED PRIHODA

Gradska uprava Cazin, Budžet grada Cazina za 2018 godinu:........................................... 2.000,00 KM

Kantonalno Udruženja Distrofičara USK-a,Bihać ................................................... 300,00 KM

Dobit od vlastitih djelatnosti .................................................. 1.819,12 KM

Donacije fizičkih lica ................................................... 1.900,00 KM

Raifeisen banka BiH ................................................... 1.500,00 KM

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetm FBIH ........... 21.931,18 KM

Federalno ministarstvo zdravstva FBiH Sarajevo ............................................................. 26.750,00 KM

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike FBiH Sarajevo ......................................... 5.000,00 KM

UKUPNO RIHODA U 2018 G. .............................................................................................. 61.200,30 KM

AKTIVA 2018.G. (ukupno aktivno sredstava u 2018.g. je) ......................... 98.376,86 KM

RASHODI / RASPORED RASHODA:

Plaće neto; ( 2 radnika x 11 mjeseci) ............................................................................... 16.767,63 KM

Doprinosi, porezi i obaveze iz i na plaće radnika: ............................................................11.785,29 KM

Naknade po ugovorima o djelu za povremena i privremena angažovanja ......................... 2.278,24 KM

Doprinosi, porezi i obaveze po ugovorima o djelu ............................................................. 570,46 KM

Jednokratne pomoći članovima udruženja .......................................................................... 9.510,00 KM

lječenje i medicinska rehabilitacija ........................................................................ 4.851,50 KM

angažovanje ugostiteljskih kapaciteta za konferencijske aktivnosti i reprezentacija ......... 3.676,00 KM

izdavačke usluge ................................................................................................. 785,56 KM

Usluge stručnih lica, edukatora, edukativne usluge ................................................................ 650,00 KM

Putni troškovi ........................................................................................................................1.001,58 KM

Slanje službene pošte ................................................................................................................ 67,10 KM

Nabavka radne kancelarijske opreme ................................................................................... 2.182,60 KM

Materijalni troškovi, potrošni kancelarijski materijali ............................................................. 225,45 KM

Uplate posebnih javnih prihoda, takse i mjenice ..................................................................... 109,00 KM

Usluge knjigovodstva ............................................................................................................... 200,00 KM

Pozajmice ............................................................................................. 1.000,00 KM

Usluge banke i trošak platnog prometa ..................................................................................... 485,40 KM

UKUPNO RASHODA U 2018.GODINI ........................................................ 56.145,81 KM

REKAPITULACIJA :

PASIVA (Namjenska sredstva prenešena iz 2017 godine) ................................ 37.176,56 KM

PRIHODI (Svi prihodi u 2018 godini) ............................................................... 61.200,30 KM

AKTIVA (Ukupno aktivnih sredstava u 2018 pasiva + prihodi) ....................... 98.376,86 KM

RASHODI (Svi rashodi u 2018 godini) ............................................................. 56.145,81 KM

AKTIVA S 15.12.2018.G. (Operativno finansijsko stanje) ............................... 42.231,05 KM

Iz navedenog može se u očiti da su u 2018 godini prihodi nad rashodima viši u iznosu od 5.054,49 KM , što dokazuje da smo u 2018 godini imali uspiješno finansijsko poslovanje, također prenesena pasiva iz 2018 u 2019 iznosi 42.231,05 KM, što je vidljivo da je u odnosu na pasivu prenešenu iz 2017 u 2018 godinu ista viša za isti iznos 5.054,49 KM , što dokazuje transparanentno raspoređivanje i ekonomsko planiranje rashoda, što je rezultiralo povisivanju našeg finansijskog poslovanja . Opravdanost i transparentost utrošenih rashoda prikazat ćemo dalje u tekstu opisivanjem rezultata naših aktivnosti .

IZVJEŠTAJ O RADU UDRUŽENJA DISTROFIČARA CAZIN ZA 2018 GODINU

Kao što smo naveli u uvodu akta da se ne ponaljamo naše aktivnosti se fokusiraju kroz 4 osnova, s isto toliko ciljeva i programa, kroz koje su nastajali naši projekti

Projekat: „Zapošljavanje osoba sa teškim invaliditetom“,

Za ovaj projekat povlačimo sredstva iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u sklopu ovog projekta kroz osnovni rad i aktivnosti udruženja zaposlili smo 3 osobe sa teškim tjelesnim invaliditetom u Cazinu, za isti projekat tokom 2018 godine iz istog Fonda povučeno je oko 30 000 KM, koji su isključivo trošeni na plaće i obaveze po plaćama uposlenih osoba sa invaliditetom, Želeći doprinijeti poboljšanju standarda osoba sa invaliditetom u našoj široj zajednici te svoje stečeno znanje iz ove oblasti staviti istima na raspolaganje, vodeći se aspektom društveno odgovornog i socijalnog preduzetništva pomagali smo i druge subjekte koji su iskazali interesovanje za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u široj sredini našeg kantona, tako smo prvo na srodna udruženja u našem gradu prenijeli praksu korištenja pogodnosti od našeg fonda što je dalo rezultat zapošljavanja još dvije osobe sa tjelesnim invaliditetom u srodnim udruženjima u Cazinu, potom smo pomogli jedno samozapošljavanje u općini Ključ, jednom subjektu u Bihaću smo našim znanjem pomogli u namicanju sredstava za očuvanje radnog mjesta već zaposlene osobe sa invaliditetom, a jedan subjekat je povukao oko 90 000 KM za zapošljavanje 8 osoba sa invaliditetom u Bihaću, u našem gradu Cazinu našu uslugu posredovanja za namicanje sredstava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom iskoristila su još tri subjekta dva u privatnom i jedan u društvenom sektoru, pri čemu su zapošljavanje ostvarile još 3 osobe a namaknuta su sredstva oko 35 000 KM u Cazin

Projekat: „Profesionalna rehabilitacija i obrazovanje osoba sa invaliditetom“, Aktivnosti ovog projekta su usko vezane za projekat zapošljavanja, a izvor finansiranja aktivnosti po ovom projektu je isti, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH, Sarajevo Shodno da je profesionalna rehabilitacija i obrazovanje prvi korak do uspješnog zapošljavanja, pokušali smo u našem gradu i našoj sredini pronaći adekvatnog subjekta za partnerski odnos u ovom projektu, u društvenom sektoru je to bilo nemoguće, te su u privatnom sektoru za aktivnosti ovog projekta partnerski se udružili sa privatnom obrazovnom ustanovom Vita plus centar za obrazovanje odraslih u Cazinu, partnerski odnos je nastao od 2015 godine, a imali smo značajne rezultate i ranije, ali mi se baziramo na vrijeme ovog izvještavanja, koristeći partnerske usluge Vita plus Cazin i pogodnosti našeg fonda samo u 2018 godini proces obrazovanja nastavilo je 6 naših članova, osoba sa teškim tjelesnim invaliditetom, na srednjem nivou obrazovanja, čija finansijska vrijednost je oko 15 000 KM, koji je fond uplaćivao direktno na račun centra za obrazovanje, radi profesionalne rehabilitacije i stručnog usavršavanja naših 6 članova, tokom 2018 godine za potrebe profesionalne rehabilitacije i školovanja odraslih osoba sa invaliditetom u isti subjekt namaknuta su značajna finansijska sredstva čiji iznos nemamo pravo pominjat jer se ne odnosi direktno na naše članove, naopomenut će mo samo da su rezultat trodimenzionalnog partnerskog odnosa; naše udruženje, centar za obrazovanje odraslih Vita plus Cazin, i Fond za zap.i prof.reh. ostvareni rezultati; nastala je prva privatna zakonski registrirana Radionica za prof.rehab. i stručno osposobljavanja osoba sa invaliditetom u Cazinu, u sklopu koje je zaposleno 3 osobe sa invaliditetom, stručno usavršavanje i školovanje na srednjem nivou završilo je 15 osoba sa invaliditetom, a za 6 osoba proces profesionalne rehabilitacije još je u toku .

Projekat:„Lječenje i banjska rehabilitacija distrofičara i drugih neuromišićnih oboljenja“, Aktivnosti ovog projekta su svrstane u naš program zdravstvene zaštite i lječenja osoba sa invaliditetom, koji se već četiri godine za redom, zahvaljujući našem pravdanom utrošku sredstava ponovljeno u potpunosti finansira sredstvima Federalnog ministarstva zdravstva FBiH,Sarajevo, zahvaljujući sredstvima namaknutim od Federalnog ministarstva zdravstva FBiH, postignut je rezultat da se svake godine obezbjedi boravak na banjskom lječenju 10 dana za 20 oboljelih od neuromišićnih oboljenja mlađe životne dobi, kojima obezbjedimo potpuni tretman: povratni prevoz, smještaj i svu potrebnu medicinsku uslugu, kao i ličnu personalnu asistenciju, u rehabilitacijskom centru Reumal u Fojnici, u 2018 godini na rehabilitaciju odlazi 23 oboljele osobe , 5 asistenata, i koordinatori aktivnosti a namaknuta finansijska sredstva u 2018 godini za ovu aktivnost bit će utrošenu bruto 26.750 KM . Druge aktivnosti u pogledu zadovoljavanja potreba naših članova iz oblasti zdravstvene zaštite u 2018 godini nismo poduzimali, razlog ne poduzimanja su političke turbolencije u kantonu, česte promjene vlasti i ne razumjevanje uprave Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a, kao i hladan odnos naših kantonalnih organizacija na spram negativnim promjenama u ovoj oblasti u našem kantonu .

Projekat: „Kulturno umjetničko buđenje osoba sa invaliditetom“ Aktivnosti kulturno umjetničkog buđenja osoba sa invaliditetom podrazumjeva da svake godine bar jednom priređujemo organizovano nastupanje osoba sa invaliditetom koji samostalno izvode kulturno umjetnički nastup s tačkama plesa, igre, pjevanja u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima, što nam je dalo rezultate da se svake godine broj učesnika programa povećava, a pored finansijske podrške od strane Federalnog ministarstva kulture, finasijsku podršku već treću godinu za redom daje nam i Raifeisen banka BiH, priredba se izvodi jednom do dvaput godišnje i svaki put mamo više izvođača sa invaliditetom i više posjetioca gledaoca što nam odaje pozitivne rezultate od programa .

Projekat: „Servis personalne asistencije za osobe sa tjelesnim invaliditetom u Cazinu“ Implementira se u sklopu našeg programa servisi podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom, u 2018 godini startamo početak ovog programa i projekta, finansijsko pokriće u 2018 godini obezbjedili smo od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike FBiH, iz Sarajeva, pri čemu su postignuti rezultati da je Cazin prvi grad u kantonu sa 10 obučenih parova servisa personalne asistencije u prvom stepenu, i prva organizacija u našem kantonu koja se bavi pitanjem samostalnog življenja osoba sa invaliditetom, u USK-a, krajnji cilj projekta je uspostava prvog servisa personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Cazinu a 2018 godina je startna kojoj su aktivnosti tek otvorene .

Druge aktivnosti: U sklopu svojih Statutarnih zadataka i strateških fokusa, te programskih ciljeva udruženje je po ukazanoj mogućnosti i prepoznatoj potrebi radilo i na izvođenju drugih aktivnosti od kojih izdvajamo one naj prioritetnije koje su ostavile pozitivan učinak u zajednici i sredini :

Obilježavanje sedmice borbe protiv Distrofije: Distrofija kao i većina neuromuskularnih oboljenja ima svoje dane u godini, za distrofiju to je zadnja sedmica mjeseca Maja koju je evropska asocijacija organizacija distrofičara imenovala kao sedmicu borbe protiv distrofije, shodno da su naše udruženje osnovala i većinski popunjavaju lica oboljela od distrofije za nas je ovaj datum posebno značajan, u sklopu kojeg izvodimo aktivnosti kojima ukazujemo na tegobe s distrofijom i prevenciju nad njenim oboljenjima, u 2018 godini zbog obimnosti drugih aktivnosti i kašnjenja finansijskih sredstava po budžetu grada Cazina ativnosti obilježavanja bile su nešto skromnije, uglavnom se sastojale od medijskog gostovanja naših predstavnika i zabavnorekreativnog okupljanja članstva,

Svjetski dan oboljelih od artrogripoze: Naj rjeđe neuromišićno multiplo oboljenje u BiH, po karakteristikama veoma slično distrofičnim oboljenjima, u našem udruženjuimamo dvoje evidentirano oboljelih, ovom udruženju smo u 2018 goodini prvi puta dali pažnju zbog moguće prevencije nad istim, oboljenje je ne izlječivo ali se zdravstvene tegobe uveliko mogu olakšat raznim hirurškim zahvatima, pravilnom medicinskom rehabilitacijom dolazi se do vrlodobrog stanja oboljelih, prezentacijom putem društvenih mreža, i lokalnih medija podigli smo nivo javnosti i svijesti potrebne za prevenciju nad ovim oboljenjem, svjetska asocijacija mutiplih oboljenja je 30.06. proglasila kao svjetski dan borbe protiv artrogripoze

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom: Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 03.12. generalna skupština UN je proglasila tim danom pred proglašenje dekade osoba sa invaliditetom, s ciljem da se na taj dan ukazuje na propuste u zajednicama koji se smatraju razlozima nepotpune ili nikakve integracije osoba sa invaliditetom, u 2018 godini zbog zauzetosti prioritetnijim aktivnostima nismo bili u stanju izvesti pogodnije aktivnosti, ali ipak dio naših članova je iskoristio ovaj dan i putem RTV USK-a i društvenih mreža poslao poruku javnosti: servisima podške do samostalnog življenja osoba sa invaliditetom

Jačanje djelatnosti koje stvaraju vlastitu finansijsku dobit: Shodno ne ispunjenim materijalno tehničkim uslovima, nepostojanja prostora, ne obučenosti kadra, nismo u stanju pokretat značajnije aktivnosti po ovom planu, i ako veoma sitno koristeći dio sredstava namjenjenih za kancelarijsko opremanje počeli smo sa nabavkom sitnije opreme za digitalni grafik tisak, i print izdavačke djelatnosti, koje smo u okvirili u sekciju. Informatičko – grafički kutak za osobe sa invaliditetom, i dali mu naziv po skraćenom nazivu našeg udruženja, a koje će nam poslužit kao temelj i potencijal za nastajanje reduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, i ako na skromnoj opremi u našem info.-grafik. Kutku nastali su i naši prvi proizvodi, izdane su dvije naše brošure koje prikazuju naše aktivnosti iz minulog perioda,

Umrežavanja, Jačanje individualnih kapaciteta osoba sa invaliditetom i organizacijskih institucionalnih kapaciteta, ova aktivnost je jedan od strateških fokusa i prioriteta što nam olakšava put ka našoj viziji, za istu smo u 2018 godini koristili razne mogućnosti kroz pronalažanje besplatnih treninga i drugih vidova neformalnih obrazovanja, te smo u saradnji sa američkom agencijom za razvoj USAID i organizacijom KULT iz Sarajeva , kroz implementaciju njihovog programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) u BiH, uspijeli obezbjediti da naši budući organizacijski lideri prođu višednevnu obuku organiziranu na više lokacija u BiH, gdje su stekli zavidna znanja iz oblasti: finansijskog menadžmenta, upravljanja ljudskim resursima i strateškim planiranjem, čime smo ojačali organizacijske kapacitete i stvorili pretpostavke za lakši i uspješniji rad naše organizacije , Umrežavanjem u mrežu NVO iz cjele BiH koje djeluju pod nazivom „Udruženi možemo više“ pod vodstvom Centra za razvoj društvenog preduzetništva u BiH iz Banja Luke, stvarili smo nova saznanja i stekli vještine i dobre prakse u zagovaranju primjene koncepta socijalnog i društveno odgovornog preduzetništva koje je garant stvaranja novih radnih mjesta za socijalno marginalizovano stanovništvo u BiH, u suradnji sa CRDP Globus iz Banja Luke u cilju lakšeg zapošljavanja naše potencijalne organizacijske lidere edukovali smo o spoznajama izrade i pisanaj projektnih prijedloga, Umrežavanjem u mrežu NVO CIL stvorili smo pretpostavke na našem kantonu na kojima se zasniva budućnost angažovanja osoba sa invaliditetom u BiH, kroz stvaranje jedinstvenog Centra za samostalan život u BiH, te je naša organizacija ušla u uski krug člana osnivača centra na državnom nivou, pod vodstvom našeg strateškog partnera UG. „Bosanski doktori za osobe sa invaliditetom u BiH“ iz Sarajeva, zahvaljujući čijoj suradnji smo uspijeli implementirat projekat Servis personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Cazinu, našim prisustvom na samo dva sastanka budućeg centra u Sarajevu, prepoznato je naše pozitivno nastojanje a rezultati su se odrazili tako što smo prvi na našem kantonu pokrenuli projekat personalne asistencije i dobili profesionalno obučene personalne asistente u Cazinu, Našim umrežavanjem u koaliciju NVO „Jednakost za sve“ na državnom nivou nastavljamo naše zalaganje i borbu protiv diskriminacije po osnovi invaliditeta u BiH, nakon našeg pristupa istoj koaliciji prisustvovali smo jednoj tematskoj konferenciji u sarajevu na kojoj je bilo rječi o antidiskriminacijskom zakonodavstvu u BiH,politike, prakse, postignuća,problemi i prespektive u BiH, gdje smo uzeli učešća kao izlagači i predstavili svoe viđenje diskriminacije po osnovi vrsti i načinu nastanka invaliditeta pod izgovorom patriotizma u BiH, koje je naišlo na pozitivno zanimanje međunarodnih aktera prisutnih na konferenciji što su nam potvrdili i zatražili da se sa istom temom javimo i na sljedeću konferenciju u Maju 2019 godine u BiH u Sarajevu, Stupanjem u „Zdravstvenu mrežu“ koja okuplja organizacije civilnog društva koje se bave problematikom zdravstvene zaštite u FBiH nastavljamo svoj doprinos u poboljšanju zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom, kroz članstvo u istoj mreži kroz niz sastanaka održanih u Sarajevu prepoznato je naše nastojanje oko ispravljanja nepravilnosti u Paketu zdravstvenih prava koja se pružaju zdravstvenim osiguranicima na teret Federacije BiH, te se isto ugradilo u konačne zaključke s kojima će se ići na predstojeće izmjene zakonskih normi koji reguliraju ovu oblast u FBiH, Stvaranjem kontakta i poslovne suradnje sa humanitarnom organizacijom 4 Life iz Linca u Austriji koja okuplja naš narod u dijaspori nabavljena je manja količina ortopedskih pomagala i materijala te ostvarene predispozicije za daljnje zadovoljavanje humanitarnih potreba našeg članstva .

Kada bi smo takstativno nabrajali sve naše aktivnosti zauzeli bi smo obiman prostor, smatramo da je dovoljno gore navedeno da opravda našu misiju i viziju, kao i finansijska sredstva naših donatora, kojima se još jednom zahvaljujemo,bez kojih ovako obiman rad i dobrobit u našoj zajednici bi bio nemoguć .

08.12.2018.

50 000 KM ZA PROJEKTE U OBLASTI INVALIDNOSTI U CAZINU

Nakon uspješno završene prve faze projekta Servis personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Cazinu, čijom implementacijom je Cazin prvi grad u kantonu koji ima profesionalno obučenih 12 personalnih asistenata i 12 korisnika asistencije u prvom stepenu, projekat Finansiran sredstvima dobijenim od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike FBIH Sarajevo,

Zbog zauzetosti finaliziranjem navedenih aktivnosti ove godine nam je promaklo da zvanično obilježimo Međunarodni dan osobe sa invaliditetom, da ipak naš dan ne prođe potpuno ne obilježeno zahvaljujući našoj članici Belmi islamović koja pored svog invaliditeta uspiješno pohađa treći razred srednje medicinske škole u Bihaću i RTV USK-a koji su se postarali da pošalju našu poruku "Osobe sa invaliditetom sa servisima podrške do samostalnog života" putem javljanja u televizijskom programu RTV USK-a a ispod može se pogledati cijeli video klip

Odmah po tom smo pristupili implementaciji drugog projekta koji je zbog tradicionalnog ponoavljanja u našim aktivnostima prerastao u program djelovanja koji otvara mogućnosti za nastajanje i drugih projekata u sklopu istog a radi se o projektu Medicinska rehabilitacija i lječenje djece i omladine oboljelih od progresivnih neuromišićnih oboljenja iz Cazina, finansiranim od strane Federalnog ministarstva zdravstva več četvrtu godinu za redom u sklopu istog projekta svake godine 25 djece i omladine od pomenutih oboljenja provede na lječenju 10 dana u Rc Fojnica i ove godine dogovoren je termin krajem godine

U CAZINU NOVI PROJEKTI FINANSIJSKA SREDSTVA NAMIČU OSOBE SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE DISTROFIČARA CAZIN AKTIVNOSTI KROZ PROGRAM PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM REZULTAT IMPLEMENTACIJE: u Fondu za prof.rehab. i zapošljavanje OSI u Sarajevu potpisali ugovori s fondom za finansiranje doškolovavanja i prekvalifikacije u svrhu zapošljavanja 6 osoba sa invaliditetom iz Cazina i finansiranje zapošljavanja jedne osobe sa teškim tjelesnim invaliditetom iz Cazina FINANSIJER PROJEKTA: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH PARTNER: Vita Plus Obrazovanje Centar za obrazovanje odraslih Cazin

1 2 3 4 5
26.11.2018.

SERVIS PERSONALNE ASISTENCIJE U CAZINU

Uspješno završena prva faza projekta: Servis personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Cazinu

Realizacijom projekta Cazin je dobio 10 personalnih asistenata profesionalno edukovanih u prvom stupnju a 10 osoba sa invaliditetom je educirano kako koristit personalnu asistenciju

Finansijski pokrovitelj: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, finansijska potpora: Gradska uprava Cazin,

Stručna podrška: UG.Bosanski doktori za osobe sa invaliditetom Sarajevo, Materijalno tehnička podrška: Kulturni Centar Cazin, Udruženje Distrofičara Usk,

Medijski pokrovitelj: Rtv Cazin , RTV USK-a,


Stariji postovi

UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN


UMREŽANI SMO Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin.
DOBRO DOŠLI
ŽELIMO VAM UGODAN BORAVAK NA NAŠIM STRANICAMA
Ovdje možete pronaći informacije o djelovanju naše organizacije
INFORMACIJA - EDUKACIJA
REHABILITACIJA - INTEGRACIJA
REKREACIJA

UDRUŽENJE DISTROFIČARA CAZIN
neprofitna NVO/NGO/OCD/OOSI
organizacija osoba sa tijelesnim invaliditetom iz Cazina

NAŠA MISIJA prepoznatljivost po angažiranju subjekata zajednice na poboljšanju statusa i standarda osoba sa invaliditetom,
kroz osnaživanje potencijala među osobama s invaliditetom pomognemo da i osobe s invaliditetom učestvuju u stvaranju zajednice univerzalnog dizajna i jednakih mogućnosti.

ZAJEDNIČKIM UDRUŽENIM DJELOVANJEM OSOBE SA INVALIDITETOM OLAKŠAVAJU EURO INTEGRACIJE SVOJE ZAJEDNICE PODRŠKA našim aktivnostima nije samo podrška potpunoj integraciji osoba s invaliditetom već je i podrška ubrzavanja naše zemlje u tokove Evropskih integracija, nemože BiH u EU bez nas osoba s invaliditetom.

ZAJEDNO UČINIMO NAŠU ZAJEDNICU SREDINOM UNIVERZALNOG DIZAJNA I JEDNAKIH MOGUĆNOSTI KROZ PODRŠKU UDRUŽENOM ORGANIZOVANOM DJELOVANJU NAJ SLABIJEM DJELU NAŠE ZAJEDNICE:
FINANCIJSKI na broj računa u KM (BAM) 3385202216770979 u UniCredit banci filijala u Cazinu, EKSPERTNO: potrebna nam je i podrška pravnika radi pružanja besplatne pravne pomoći osobama s invaliditetom, poznavaoci engleskog jezika radi profesionalnog prevoda naših prijedloga projekata prema potencijalnim donatorima, i drugim vidovima podrške doprinijet će te da zajedno stvaramo zajednicu jednakih mogućnosti.

KONTAKT: e-mail: udtica@net.hr ili na MOB Broj: +387 61 419 625


BROJAČ POSJETA
35759

utica

PODRŽALI SU NAŠ RAD :

Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin.

PRATITE NAS :

Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. utica utica

Nadamo se da Vam je boravak na našim stranicama bio koristan i ugodan

Za dodatne informacije kontaktirajte nas

e-mail: udtica@net.hr ili na MOB Broj: +387 61 419 625

UDRUŽENJE DISTROFIČARA CAZIN